یک تار از عشق یک پود از هنر
 
فرش

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ جمعه دهم شهریور 1391 توسط گلنار
آشنايي با چند اصطلاح فرش۳ گره ( بافت ) پيچش نخ پرز با ترتيبي خاص به دور تارها را گره گويند . گره زدن و ايجاد نقش به وسيلة آن ها ، اساس كار قاليبافي است . گره ( انواع ) گره داراي انواعي است . بافندگان قالي نخ پرز را به گونه هاي مختلف بر تارها گره مي زنند كه مهمترين انواع گره بر دو گونه است : الف . گره متقارن – در اين نوع گره نخ پرز به دور هر دوتار زير و رو مي پيچد وشكلي متقارن به وجود مي آورد . ب . گره نامتقارن – در اين نوع گره نخ پرز فقط به دور يك تار مي پيچد وشكلي نامتقارن به وجود مي آورد . نا متقارن ( گره) اين نوع گره به گره فارسي نيز معروف است . در اين نوع گره نخ پرز به درو يكي از تارها مي پيچد لذا شكلي نامتقارن به وجودمي آورد . اين گره بين بافندگان نواحي خراسان ، قم ، اراك ، اصفهان ، كرمان ، مناطق ديگر رايج است . متقارن (گره ) اين نوع گره به گرة آذري ( تركي ) نيز معروف است . در اين گره ، نخ پرز به دور هر دو تار زير و رو مي پيچد و شكلي متقارن بوجودمي آورد . اين گره از استحكام بيشتري برخوردار است و بين بافندگان شمال غربي و غرب كشور و برخي از عشاير فارس و بعضاً در خراسان و كرمان متداول است . نيمه عرضي قالي نيمي از بخش بالايي يا پاييني قالي كه به وسيلة محور تقارن عرضي از نيمة ديگر جدا شده است . نيمة طولي قالي نيمي ازقالي كه به وسيلة محور تقارن طولي قالي از نيمة ديگر جدا شده است . نيم ترنج نقشي از يك نيمة طولي يا عرضي ترنج است . نيم ترنج معمولاً در كناره هاي متن قالي طراحي مي شود . نيلوفر آبي يا ( نخل باد بزني ) ، نقشي از گل نيلوفر آبي است كه استفادة از آن به عنوان يك عنصر تزييني از دورة هخامنشي متداول بوده است . شكل ظاهري آن به صورت دايرة ناقص است و گل هاي شاه عباسي تكامل يافتة اين نقش مي باشند . نوار از دو خط موازي كه معمولاً از هم فاصلة كمي دارند تشكيل شده است و به عنوان جدا كنندة بخش هاي مختلف طرح قالي مورد استفاده قرار مي گيرد . نوار ها با خطوط راست و منحني طراحي مي شوند . نوارها به عنوان جداكنندة حاشيه ها ازهم و يا سازندة شكل كلي لچك و ترنج و جداسازي اين بخش ها از متن قالي كاربرد دارند . نوار برگدار نواري كه يكي از خطوط ان به صورت كنگره هاي برگ طراحي شده باشد . ← نوار نوار دندانه دار نواري كه يكي از خطوط آن به صورت مضرّس و هفت و هشت طراحي شده است . ← نوار نوار كتيبه دار در برخي موارد عرض نوارهاي جداكننده به اندازه اي است كه قاب هاي به شكل مستطيل ، لوزي ، موج ، شمسه را در خود جاي داده و معمولاً با اشعار ، آيات قرآني و عبارات و جملات مورد نظر تكميل شده است . ← نوار نگارگري نقاشي سنتي دوران اسلامي با دو هدف كتاب آرايي وايجاد مرقعات ( قطعات زيباي نقاشي ) كه در طراحي ، تركيب بندي ، قلم گيري ، رنگ گذاري و بهره گيري از نقوش اصيل سنتي داراي سبك هاي مختلفي است . درنگار گري مكاتب مختلفي شكل گرفت كه مكاتب بغداد ، هرات ، تبريز ، قزوين ، اصفهان و شيراز از جمله آن ها است . نگاره يا ( نقش) مجموعة نقش مايه هاو بن نگاره هاي يك نقش را گويند . تركيبي از نگاره هاي مختلف نظير نقوش گياهي ، حيواني ، انساني تشكيل دهندة طرح قالي است . نقشة قالي دستورالعمل اجرايي بافت است . طرح قالي روي كاغذهاي شطرنجي پياده شده و رنگ آميزي و نقطه گذاري مي شود . معمولاً نقشه هاي حاشيه ، متن و يا واگيره ها به صورت جداگانه در اختيار بافنده قرار مي گيرد . نقشة قالي به صورت هاي مختلف چون سراسري ، يك دوم ، يك چهارم و واگيره اي طراحي مي شود . در برخي مناطق دستورالعمل بافت عبارت است قطعه اي از قالي بافته شده كه به صورت الگو مورد استفادة بافنده قرار مي گيرد . ← ارنگ نقشه بافي بافتن قالي بر اساس نقشة ازقبل تهيه شده . استفادة از نقشه معمولاً به وسيلة بافندگان شهري و يا كارگاه هاي بزرگ قاليبافي مورد استفاده قرار مي گيرد . نقشة سراسري نقشه اي از طرح قالي كه بخشي تكراري و قرينه ندارد و براي كل قالي نقشه اي تمام و سراسري تهيه شده است . اين گونه نقشه ها براي طرح هاي منظره اي ، باغي ، مجلسي ، درختي و امثال آن تهيه مي شود . در برخي موارد نيز نقشة متن قالي به صورت سراسري است در حاليكه نقشة حواشي به صورت واگيره اي تهيه شده است . نقشة يك دوم نقشه اي است كه طرح نيمة طولي يا عرضي قالي را نشان م يدهد . و بافت قالي بر اساس آن انجام مي گيرد . در واقع طرح نيمة ديگر قالي قرينة نيمه اي خواهد بود كه طرح آن تهيه شده است . نقشة يك چهارم نقشه اي است كه يك چهارم از طرح كلي قالي را نشان مي دهد و بافت قالي بر اساس آن انجام مي شود . در واقع طرح قالي داراي محور تقارن عرضي و طولي است . لوار بخش ساده بافي شده كه دور تا دور قالي و درحد فاصل شيرازه و حواشي است . اگر چه اين بخش معمولاً به رنگ زمينة متن و يا زمينة حاشية پهن ساده بافي مي شود وليكن در برخي از قالي ها از جمله قالي هاي عشاير فارس با نقوشي ظريف و ساده نظير نقوش هندسي و عروسكي نيز همراهي مي شود . قوس محرابي شكل نقش قوسي كه به شكل محراب طراحي شده است . معمولاً دو ستون يانيم ستون در زير قوس طراحي مي شودكه نگهدارندة طاق نماي محراب مي باشد . محل قاليچه هاي بافت اطراف شهر محلات و اراك از جمله مشك آباد به نام محل معروف است . در قديم منطقه اي به اين نام وجود داشته قاليهاي آن مشهور و مركز داد وستد بوده است . كلگي نوعي قالي كم عرض ولي كوتاهتر و پهن تر از كناره . سرانداز را كه يكي از پنج قطعه قالي ( دست فرش ) است نيز كلگي نامند . گلداني دو طرفه ( طرح ) طرحي از قالي كه معمولاً نقشة آن به صورت يك دوم تهيه مي شود . در اين طرح در بالا و پايين متن قالي گلدان هايي قرار دارند كه نسبت به هم قرينه هستند . در نتيجه از دو سمت بالا و پايين قالي گلدان ها قابل مشاهده هستند . طول قالي جانبي از قالي كه موازي تارهاي آن است و درازاي آن از عرض قالي بيشتر است . در موارد استثنايي نظير قاليچه هاي تابلويي طول قاليچه همسو با پودها و عمود بر تارها مي باشد . عرض قالي جانبي از قالي كه عمود بر تارهاي آن و همسو با پود ها است و درازاي آن كمتر از طول قالي است . درموارداستثنايي نظير قاليچه هاي تابلويي عرض قاليچه در راستاي تارها مي باشد . گرفن و گير درگيري و جنگ و جدال حيوانات گوناگون و بعضاً جدال انسان و حيوان را گرفت و گير گويند . اين درگيري معمولاً بين حيواناتي از قبيل شير و گاو ، شيردال و گوزن ، شير و پلنگ ، اژدها و سيمرغ ، ( حيوانات افسانه اي ) شير و آهو و .... واقع مي شود و حيوانات به گونه اي طراحي مي شوند كه پنجه بر اندام هم انداخته و بعضاً دندان هاي تيز خود را بر بدن حريف فرو برده اند . اين نقش از نقش برجسته هاي دوران هخامنشي الهام گرفته شده كه شير به عنوان نمادي از خير بر اندام گاو كه نمادي از پليدي است جنگ انداخته است در دوران صفويه اين طرح به اوج خود رسيد و در اغلب هنرهاي دستي چون قالي ، پارچه ، قلمزني و ... خودنمايي كرد . گلچه گل هاي كوچكي كه در ميان نقوش اصلي طراحي مي شوند . گلچه ها معمولاً داراي سه تا هشت گلبرگ مي باشند و به عنوان نقشمايه در تزيين نوارهاي جداكنندة حواشي نيز مورد استفاده قرار مي گيرند . لانه پرستويي ( طرح ) طرحي از قالي اصيل سنه كردستان كه از تكرار لانة پرستو و دسته گلها يا گلدان هاي تكرار شده در سراسر متن تشكيل شده است . لچكي طرّه دار طرحي از قالي كه فاقد ترنج است و لچك هاي آن داراي طرّه مي باشد . مراجع شود به ← طرّه لچكي طرحي از قالي كه فاقد ترنج باشد و متن آن فقط داراي چهار لچك است . لچكي تسخيري طرحي از قالي كه فاقد ترنج است و نقوش حواشي يا لچك هاي آن به صورت تسخيري طراحي شده است . مراجعه شود به ← تسخيري طرّه در معناي لغوي ، زرشته مويي را گويند كه در كنارة گوش ها آويزان باشد . به امتداد لچك هاي قالي طرّه ميگيوند . در نتيجه لچك هايي كه داراي زائده هايي در امتداد طول يا عرضي قالي باشند ، لچك هاي طرّه دار ناميده مي شوند . همچنين به نوار باريكي كه دراطراف متن يا لوار قالي طراحي شده باشد نيز طرّه مي گويند . مراجعه شود به ← طرّة متن قالي مراجعه شود به ← طرّة لوار قالي طرّه دار طرحي از قالي كه لچك هاي آن داراي طره باشد . مراجعه شود به ← طرّه ظل السلطاني ( طرح ) طرحي از قالي ايران كه عمدتاً در اراك و فراهان و ملاير و ابر كوه و آباده بافته مي شود و منسوب به نمونه اي از طرح قالي است كه براي ظل السلطان فرزند بزرگ ناصرالدين شاه قاجار بافته شده است . اين طرح از واگيره اي با نقش گلدان پر گل شكل گرفته كه درمتن قالي تكرار شده است . فرش كلمه اي است عام و به آنچه كه بر زمين گسترده شود اطلاق مي شود . در بين عامه فرش به زير اندازي گفته مي شود كه با مواد اولية طبيعي يامصنوعي به صورت دستي يا ماشيني بافته شود . اگر چه گليم ، پلاس ، نمد، جاجيم و امثال آن نيز به عنوان فرش براي قالي دستباف يا ماشيني استفاده مي شودكه ويژگي مهم آن پرز داشتن است . عروسكي شكل تجريد شده انسان كه بيشتر در قاليهاي عشايري خصوصاً گبه كه نوعي قالي درشت باف است استفاده مي شود . نقوش عروسكي داراي رنگ هاي متنوع و شاد بوده و به صورت ساده طراحي شده است . شيردال نگاره اي باستاني است كه از دوران تمدن بابلي ها و سومري ها به دوران هخامنشي منتقل شده و نمادي از خداي نگهبان در براب شر و پليدي است . اين نگاره ، نقش حيواني است كه نيمي از آن در هيبت شير و نيمي ديگر شباهتي به يك پرندة افسانه اي بالدار دارد . در زبان لاتين به آن گريفتن (GRIFINE ) مي گويند . شكوفة پنج پر ( گل پنج پر ) نقشي متداول از گلي كه داراي پنج گلبرگ است . اين نقش در اكثر مناطق بافت قالي مورد استفاده قرار مي گيرد و اغلب در حواشي و نوارهاي باريك جداكنندة حواشي و يا در اطراف عناصر تزييني موجود در متن قالي مورد استفاده قرار مي گيرد . شكري ( نقش ) نقشي است از حاشيه قالي كه ساقه اي مواج داردكه با حركت به سمت چپ و راست حاشيه ، فضاهايي ذوزنقه اي بوجود آورده است . بخش هاي ذوزنقه اي نيز باگل و برگ خصوصاً گل هاي سرخ تزيين مي شوند . زمينة اين حاشيه معمولاً به رنگ شكري ( سفيد استخواني ) است . شكارگاه ( طرح ) از طرح هيا زيبا و رايج درقالي است كه زا دوران صفويه باقي مانده است . از ويژگيهاي اين طرح وجود مناظر طبيعي ، جنگل ، چمنزار و مزغزار است كه سواراني با لباس هاي فاخر با به همراه داشتن تير و كمان و نيزه در تعقيب شكار مي باشند . اين طرح قبل از آنكه بر روي قالي پياده شود در مكاتب مختلف نگارگري به اوج خود رسيده است . طرح گرفت و گير نيز بعضاً به عنوان عناصر طرح مشاهده مي شود . ← گرفت و گير شرابه آويزه هاي متعدد كه از چلچراغ يا قنديل آويخته باشند . اين آويزه ها همچنين مي توانند از كلاله ها سرترنج ها يا ساير نقشمايه ها نيز آويزان باشند . شاه عباسي ( طرح ) طرحي از قالي كه از تلقين انواع گل شاه عباسي و شاخ و برگ ختايي به وجود مي آيد . اين نقوش به طرح كلي قالي كه به صورت لچك ترنج يا افشان طراحي شده است . اصالت ويژه اي يم بخشد و اوج هنر دورة صفوي را ياد آور مي شود . عشايري ← ايلياتي باف ← ايلياتي شاخ قوچي ← نقشمايه ← كله قوچي قنديل ( نقش ) شمعدان يا چلچراغي كه بوسيلة زنجير از سقف آويزان است . استفادة از قنديل درطرح هاي محرابي خصوصاٌ طرح هاي آناتولي متداول است . قرينه سازي ايجاد طرح و نقش به صورت قرينه نسبت به محور افقي يا عمودي . اين شيوه درطراحي نقوش قالي متداول بوده و نقشه هاي يك دوم و يك چهارم نمونه هايي بارز از قرينه سازي است . قرمزدانه حشره اي است شبيه به كفشدوزك كه داراي گونه هاي مختلفي از جمله مكزيكي ، لهستاني ، هندي و ... مي باشد . خشك شدة آن را مي سايند و از آن رنگ قرمز خوش رنگي به دست مي آورند . در زبان فارسي اين حشره به « كرم رنگ رزان « و در مناطق كرمان و خراسان بهنام « لاك » يا « قرمز دانه لاكي » معروف است . باغي ( طرح ) طرح باغي يا بوستاني برگرفته از باغات دوران اسلامي به ويژه دورة صفويه است كه در آثار هنري نگارگري و هنر قاليبافي به نحو شايسته اي مصور شده است . اين طرح حوضي درميان دارد و اطراف آن به وسيلة جوي هاي آب به بخش هايي تقسيم شده و مزيّن به درخت و گل وسبزه است . در برخي موارد نقش پرندگان نيز با آن تلفيق شده است . اُرنك واژه اي آذري است كه به قطعه اي از قالي بافته شده اطلاق مي شود كه به عنوان نقشة قالي مورد استفادة بافنده قرار مي گيرد . اُرنك ميتواند قسمت هاياساسي قالي را چون طرح و نقش متن يانقوش حاشيه هاي پهن و باريك و نوارها را نشان دهد . بوستان ( طرح ) ← باغي ساقه شكسته ← هندسي شاخ گوزني ← بوينوز توساغي نقشي هندسي است كه به علت شباهت آن با لاك پشت در زبان آذري به آن توسباغي مي گويند . در برخي مناطق به نقش سماوري نيز كه درحاشية پهن قالي استفاده مي شود نيز توسباغي گفته مي شود . اين نقش درحاشية اكثر قالي هاي منطقة كردستان و ايلات افشار ، خصوصاً حاشيه هاي طرح اصيل ماهي در هم استفاده مي شود . چهاربازويي نقشي كه شكل كلي آن بر اساس نقش چليپا و به صورت متنوع طراحي مي شود و ويژگي مهم آن داشتن چهار بازو است كه در چهار جهت طراحي شده است . اين نقش در مناطق مختلف ايران رايج است . حلزوني ساختار هندسي چرخش دوار بند اسليمي و بند ختايي كه به صورت مارپيچ طراحي شده و دايره هاي آن هر قدر كه به مركز نقش نزديكتر مي شوند كوچكتر مي گردند . خرچنگي ( نقش ) نقوشي از قالي كه مشابهتي با شكل كلي خرچنگ دارد . اين نقوش در متن و حواشي قالي به كار مي رود و معمولا ًبه صورت هندسي طراحي مي شود . زوايد اين نقش دست و پاي خرچنگ را تداعي مي كند . پاشتري نقشي هندسي است كه بر پايه اثر پاي شتر طراحي شده است . اين نقش بااستفاده زا شكل هندسي هشت ضلعي يا مستطيل طراحي شده و در اطراف آن نقشي از جاي پاي شتر تكرار شده است . دو ترنج ( نقش ) طرح ايلياتي است كه نقش ترنج هندسي آن در طرل قالي دو بار تكرار شده است . اين طرح يكي از طرح هاي اصيل عشاير افشار است كه به « قوبا » يا « كوبا » معروف است . در اين طرح شكل ترنج به صورت لوزي يا شش ضلعي طراحي مي شود . تخت باف شيوه اي در بافت قالي است كه بيشتر درمناطق عشايري و روستايي رواج دارد . اين شيوه تارهاي چله فاصلة بيشتري از هم داشته و دريك صف دركنار هم قرار مي گيرند . اين نوع بافت تك پود بوده و چلة آن معمولا ًا زجنس پشم مي باشد . قالي بافته شده با اين شيوه از انعطاف بيشتري برخوردار است . پرده اي قالي ياقاليچه اي كه به عنوان پرده مورد استفاده قرار ميگيرد . قاليچه هاي پرده اي دراندازه هاي مختلف بافته مي شوند . در برخي از آنان در امتداد محور تقارن طولي ، شكافي در نظر گرفته شده تا عبور و مرور از آن به سهولت انجام شود . اين گونه قاليچه ها اكثرا ً ريز باف بوده و براياماكن مذهبي مورد استفاده قرار مي گيرند . صورت ( نقش ) نقش صورت انسان كه به شكل طبيعي يا تجريدي طراحي شده است . ← تصويري صوف باف همان گليم باف ابتدا و انتهاي قالي است با تفاوت كه شيارهاي اين نوع بافت افقي و همسو با پود مي باشد. زمينة برخي از قالي ها و قاليچه ها با نخ هاي نقره اي و طلايي ( گلابتون ) صوف بافي شده و نقوش به صورت برجسته بافته شده است . طاق نما ( نقش ) شكل طاق مانند بالاي محراب يا ورودي شبستان ها يا ايوان هاي اطراف صحن كه معمولاً روي ستون هايي قرار گرفته است . طبيعت گرا طرحي كه نقش پردازي آن عين به عين برگرفتة از طبيعت باشد . طراحي مجموعة عملياتي است كه قبل از بافت و براي تهية نقشة قالي انجام مي شود . ابتدا تركيب بندي قالي تعيين شده و سپس طراحي نقوش هر بخش اننجام ميگيرد . نقوش سنتي ختاي و اسليمي ، نقوش هندسي ، نقوش گل فرنگ ، طرح حيوانات و تصاوير انساني از جمله عناصر تشكيل دهندة طرح يك قالي است . دسته گلي ( نقشمايه ) مجموعه اي از گلها كه به صورت دسته اي و يا در گلدان طراحي شده است . اين طرح در اغلب نقاط ايران به ويژه كرمان ، قم و اراك بافته مي شود و اصطلاحا ًبه « كومه » يا « كومه اي » و « كومه گل » و « دسته گل اراك » معروف است . سربند اسليمي نقشي است كه با استفاده از چنگ اسليمي و شكل هاي متنوع آن طراحي مي شود . ساقه اسليمي از سربند اسليمي جدا مي گردد و در جهت مخالف چرخش قبلي ادامه مسير مي دهد . در واقع سربند اسليمي وظيفه اتصال بندهاي اسليمي را به يكديگر دارد و به محل جدا شدن بند نيز زيبايي خاصي مي بخشد . زمينه به سطح زيرين نقوش كه معمولاً با رنگي يكدست مشخص شده است اطلاق مي شود . زمينة حاشيه ، زمينة متن ، زمينة لچك ، زمينة ترنج و ... ازجمله آنها است . در برخي موارد در مقايسه با حواشي به محدودة متن قالي نيز زمينه گفته مي شود . گل ابريشم قالي يا قاليچه اي كه تعداد اندكي ازگل هاي آن كه عموماً داراي رنگ هاي روشن مي باشند با نخ ابريشم بافته شده است . اين گل ها در كنار ساير نقوش كه با الياف پشمي بافته شده اند همچون ستاره اي درخشان به نظر مي رسند . گل و مرغ ( طرح ) تركيبي از گل هاي متنوع زنبق ، سنبل ، سرخ و ... با پرندگان نغمه خوان چون بلبل كه روي شاخ هاي گل نشسته و نغمه سرايي مي گند . اين طرح كه در نگارگري خصوصاً در تجليد كتاب مورد استفاده قرار مي گيرد . از دورة قاجار به طرح قالي ها راه يافت و مورد استفاده قرار گرفت . + نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 17:5 توسط آشور | یک نظر -------------------------------------------------------------------------------- یا علی گفتیم عشق آغاز شد. تلفن تماس : آشور 09149014844 -------------------------------------------------------------------------------- صفحه نخست پست الکترونیک آرشیو وبلاگ عناوین مطالب وبلاگ -------------------------------------------------------------------------------- پیوندهای روزانه کارگاه مرکز ملی فرش ایران سایت اطلاع رسانی فرش ایران شرکت سهامی فرش ایران آرشیو پیوندهای روزانه -------------------------------------------------------------------------------- نوشته های پیشین بهمن 1386 -------------------------------------------------------------------------------- آرشیو موضوعی یا علی گفتیم عشق آغاز شد. نگاهی به فرش آذربایجان نگاهي به هنر و صنعت فرش و گليم آذربايجان شرقي نقدی بر فرش ایران آشنايي با چند اصطلاح فرش 1 آشنایی با چند اصطلاح فرش 2 آشنایی با چند اصطلاح فرش 3 موقعيت جغرافيايي و صنايع دستی استان آذربايجان شرق دانستنهای فرش ایران -------------------------------------------------------------------------------- پیوندها ღ♥ღماکسیم نت تبریز ღ♥ღ ..::همه چیزدرموردفرش ایران::.. ..::فرش carpet ::.. ..::دانشکده فرش هریس ::.. ღ♥ღجوکsms عشقولیღ♥ღ ღ♥ღفقــط بــــرای تــــوღ♥ღ ღ♥ღشبنویس عاشقღ♥ღ ღ♥ღمــن و تــــوღ♥ღ ..:: آموزش کامپیوتر ::.. ღ♥ღتــــــرک قیـــــز ღ♥ღ ღ♥ღیاشاسین آذربایجانღ♥ღ -------------------------------------------------------------------------------- RSS POWERED BY BLOGFA.COM
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و یکم مرداد 1391 توسط گلنار


نامـه ای عاشـقانه از دکتـر علی شریـعتی


با تو، همه ی رنگهای این سرزمین مرا نوازش می کند
با تو، آهوان این صحرا دوستان همبازی من اند
با تو، کوه ها حامیان وفادار خاندان من اند
با تو، زمین گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباند
و ابر، حریری است که بر گاهواره ی من کشیده اند
و طناب گاهواره ام را مادرم، که در پس این کوه ها همسایه ی ماست در دست خویش دارد

با تو، دریا با من مهربانی می کند
با تو، سپیده ی هر صبح بر گونه ام بوسه می زند
با تو، نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می زند
با تو، من با بهار می رویم
با تو، من در عطر یاس ها پخش می شوم
با تو، من در شیره ی هر نبات میجوشم
با تو، من در هر شکوفه می شکفم
با تو، من در هر طلوع لبخند میزنم، در هر تندر فریاد شوق می کشم، در حلقوم مرغان عاشق می خوانم و در غلغل چشمه ها می خندم، در نای جویباران زمزمه می کنم
با تو، من در روح طبیعت پنهانم
با تو، من بودن را، زندگی را، شوق را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را می نوشم
با تو، من در خلوت این صحرا، در غربت این سرزمین، در سکوت این آسمان، در تنهایی این بی کسی، غرقه ی فریاد و خروش و جمعیتم، درختان برادران من اند و پرندگان خواهران من اند و گلها کودکان من اند و اندام هر صخره مردی از خویشان من است و نسیم قاصدان بشارت گوی من اند و بوی باران، بوی پونه، بوی خاک، شاخه ها ی شسته، باران خورده، پاک، همه خوش ترین یادهای من، شیرین ترین یادگارهای من اند.
بی تو، من رنگهای این سرزمین را بیگانه میبینم
بی تو، رنگهای این سرزمین مرا می آزارند
بی تو، آهوان این صحرا گرگان هار من اند
بی تو، کوه ها دیوان سیاه و زشت خفته اند
بی تو، زمین قبرستان پلید و غبار آلودی است که مرا در خو به کینه می فشرد
ابر، کفن سپیدی است که بر گور خاکی من گسترده اند
و طناب گهواره ام را از دست مادرم ربوده اند و بر گردنم افکنده اند

بی تو، دریا گرگی است که آهوی معصوم مرا می بلعد
بی تو، پرندگان این سرزمین، سایه های وحشت اند و ابابیل بلایند
بی تو، سپیده ی هر صبح لبخند نفرت بار دهان جنازه ای است
بی تو، نسیم هر لحظه رنج های خفته را در سرم بیدار میکند
بی تو، من با بهار می میرم
بی تو، من در عطر یاس ها می گریم
بی تو، من در شیره ی هر نبات رنج هنوز بودن را و جراحت روزهایی را که همچنان زنده خواهم ماند لمس می کنم
بی تو، من با هر برگ پائیزی می افتم
بی تو، من در چنگ طبیعت تنها می خشکم
بی تو، من زندگی را، شوق را، بودن را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را از یاد می برم
بی تو، من در خلوت این صحرا، در غربت این سرزمین، در سکوت این آسمان، در تنهایی این بی کسی، نگهبان سکوتم، حاجب درگه نومیدی، راهب معبد خاموشی، سالک راه فراموشی ها، باغ پژمرده ی پامال زمستانم.
درختان هر کدام خاطره ی رنجی، شبح هر صخره، ابلیسی، دیوی، غولی، گنگ وپرکینه فروخفته، کمین کرده مرا بر سر راه، باران زمزمه ی گریه در دل من، بوی پونه، پیک و پیغامی نه برای دل من، بوی خاک، تکرار دعوتی برای خفتن من، شاخه های غبار گرفته، باد خزانی خورده، پوک، همه تلخ ترین یادهای من، تلخ ترین یادگارهای من اند.


نوشته شده در تاريخ دوشنبه نهم مرداد 1391 توسط گلنار
» تاریخچه فرش
تاریخچه مختصری از فرش دستبافت

تاریخچه فرش ایران

قدیمترین فرش دستبافت ایرانی در سال 1949 در دومین مرحله کاوشهای باستان شناس روسی، رودنکو در منطقه پازیریک کشف و به نام فرش پازیریک نامیده شد.

رودنکو در کتابی که به مناسبت این اکتشافات در سال 1953 در روسیه منتشر کرد، درباره فرش مکشوفه توضیحات مفصلی نگاشت و آن را صراحتا کار ایران و قدیمی ترین فرش ایرانی در دنیا بیان نمود. او نوشت: "بدون اینکه بتوانیم به طور حتم بگوییم این فرش کار کدامیک از سرزمین های ماد-پارت(خراسان قدیم) یا پارس است، تاریخ فرش مذکور و پارچه هایی که در پازیریک کشف شد قرن پنجم و یا اوایل قرن چهارم پیش از میلاد تشخیص داده می شود." سپس او اضافه می کند: "تاریخ این قالی از روی شکل اسب سواران معلوم می شود. طرز نشان دادن اسبهای جنگی که به جای زین قالی بر پشت آنها گسترانده اند و پارچه روی سینه اسب از مشخصات آشوریها می باشد اما در روی فرش پازیریک ریزه کاریهای مختلف و طرز گره زدن دم اسبها ، در نقوش برجسته تخت جمشید نیز دیده می شود."

در زمان تسلط مغولها (قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی) قالی بافی به سطح بسیار رفیعی از زیبایی وتکنیک رسید. شکوفایی این صنعت شاید با حکومت غازان خان (1307-1295 میلادی) مصادف بود.

اما اوج قالی کلاسیک ایرانی را که از آن با رنسانس قالی ایران یاد می شود زمان سلاطین صفوی (1722-1499 میلادی) به ویژه زمان حاکمیت شاه طهماسب اول (1587-1524 میلادی) و شاه عباس کبیر(1629-1587 میلادی) ثبت کرده اند. از این دوران حدود 3000 تخته فرش به یادگار مانده که درموزه های بزرگ دنیا و یا در مجموعه های شخصی نگهداری می شوند.

در این دوران در کنار قصرهای پادشاهان کارگاههای قالی بافی بناشد و مراکز گوناگون که قبلا در تبریز ، اصفهان ، کاشان ، مشهد ، کرمان ، جوشقان ، یزد ، استرآباد ، هرات و ایالات شمالی نظیر شیروان ، قره باغ و گیلان وجود داشتند توسعه و رونق بیشتری گرفتند.

در همان زمان ، نقاشان و نگارگران بلندپایه طرحهای خلاصه شده و ترکیبی ترنج در وسط قالی و لچکها را در آن وارد کردند. یعنی همان طرحی که قبلا به زیباترین وضعی در قرن پانزدهم روی جلد کتابهای ارزشمند به کار می رفت.

با اشغال کشور بوسیله افغانها (1722-1721 میلادی) این صنعت و هنر رو به انحطاط گذاشت.

در قرن نوزدهم قالیهای ایرانی ، بویژه فرشهای نفیس ناحیه تبریز به اروپا راه یافتند. از سوی کشورهای اروپایی نمایندگانی به تمام کشورهای مشرق زمین گسیل شدند و با رقابت بسیار فشرده کلیه فرشهای کهنه و عتیقه را گردآوری کرده به قسطنطنیه که هنوز هم مهمترین بازار قالی مشرق زمین بود فرستادند.

با به پایان رسیدن منابع فرشهای کهنه ، شرکتهای انگلیسی (زیگلر 1883 م) آمریکایی و آلمانی به طور نامحدود اقدام به تاسیس کارگاههایی در تبریز ، سلطان آباد(اراک) ، کرمان کردند. این روال تا جنگ جهانی اول که تولید قالی به طور قابل توجهی افزایش یافته بود ادامه داشت.


نوشته شده در تاريخ جمعه ششم مرداد 1391 توسط گلنار

نگاهي به انواع طرح‌هاي فرش

فرش، طرح‌هاي مختلفي دارد كه 14 طرح در ميان آن‌ها از همه مهم‌تر و معروف‌تر هستند:

طرح شاه‌عباسي:

اساس اين طرح را گل و بته خاصي كه به «گل شاه‌عباسي» معروف شده تشكيل مي‌دهد، اين گل به همراه اسليمي‌ها و ساير نقش‌هاي معمول در قالي، نقش اصلي حاشيه و متن قالي را به وجود مي‌آورند.

طرح اسليمي:

نقش اصل اين طرح شاخه‌هاي مارپيچي از طرح‌هاي تزئيني هستند كه با گل و برگ احاطه شده و انشعاب آن‌ها به نقش اسليمي ختم مي‌شود. معروف‌ترين اسليمي، اسليمي دهن اژدري است. در اين نوع اسليمي انتهاي هر شاخه به دو بخش متقارن منشعب مي‌شود و به صورت دهان اژدها در مي‌آيد.

طرح گلداني:

نقش اصلي اين طرح، گلداني است مزين به شاخه‌هاي گل، ممكن است يك گلدان بزرگ تمام قالي را بپوشاند يا نقش گلدان‌هاي كوچك در سراسر فرش تكرار شود.

طرح درختي:

هر چه استفاده از طرح ساده و انتزاعي شاخه‌ها در قالي ايران بسيار معمول است، اما نقش‌هاي درختي به فرم‌هاي طبيعي شباهت زيادي دارند. در اين طرح شكل درخت و شاخ و برگ و بته‌ها نقش اصلي را تشكيل مي‌دهند. گاهي در ميان شاخ و برگ درخت‌ها، پرندگان و در پاي آن‌ها حيوان‌هاي وحشي ديده مي‌شود كه در اين صورت به طرح آن، «درخت حيوان‌دار» مي‌گويند.

طرح شكارگاه:

مانند طرح درختي حيوان‌هاي موجود در اين طرح بسيار نزديك به طبيعت رسم و بافته مي‌شوند. شكارگاه خشتي، شكارگاه لچكي و شكارگاه افشان از انواع‌ طرح‌هاي فرعي اين طرح هستند.

طرح‌ بته‌اي:

اساس اين طرح را نقش سرو خميده (يا همان بته) كه از قديمي‌ترين نقش‌هاي ايراني است تشكيل مي‌دهد. در قالي ايراني اين طرح شكل‌ها و اندازه‌هاي متنوعي دارد. بعضي از طرح‌هاي مشهور بته عبارت‌اند از: بته‌ جقه، بته سرابند، بته خرقه‌اي، بته قلمدان اصفهان، بته سنندجي و بته افشاري.

طرح خشتي:

در اين طرح، قالي با شكل‌هاي هندسي مربع و لوزي شبكه‌بندي شده است و داخل هر يك از خانه‌هاي اين شبكه نقش‌هايي متنوع ديده مي‌شود، نقش‌هايي مثل گلدان گل، بته، شاخه گل، درخت‌هاي گوناگون، به خصوص سرو بيد و پرندگان، اين خانه‌ها به گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه هر كدام از نظر شكل و محتوا از خانه‌هاي كناري‌اش كاملاً جداست.

طرح محرابي:

الهام‌بخش طراحان نقش قالي در به وجود آوردن اين طرح، شكل محراب است، متني فرش‌هاي محرابي گاهي ساده و بدون نقش و گاهي پوشيده از نقش‌ها و گل‌هاي شاه‌عباسي است. در برخي ديگر از انواع اين طرح‌، در متن محراب، نقش گلدان‌ با شاخه‌هاي گل يا قنديلي آويزان از سقف محراب ديده مي‌شود.

طرح افشان:

طرح افشان به اين صورت است كه گل و برگ‌ها و شاخه‌ها به طور پراكنده و بدون پيوستگي با يكديگر در متن فرش پراكنده شده‌اند. به همين علت است كه چنين طرحي را افشان ناميده‌اند. اما در طرح افشان نيز تنوع و تغيير زيادي داده شده و طرح‌هاي فرعي بسياري از آن منشعب شده است.

طرح‌بندي:

منظور از استعمال واژه‌بندي اين است كه يك قطعه كوچك از يك طرح در سرتاسر فرش چه از جهت طول و چه از سمت عرض تكرار شود.

طرح محرمات:

طرح محرمات به طرح‌هايي در فرش اطلاق مي‌گردد كه قطعاتي از يك نقشه در طول فرش تكرار شود و عرض فرش در متن به چند رديف تقسيم گردد و هر رديف آن از رنگ و طرح مشخصي از ابتدا تا انتهاي فرش ادامه پيدا مي‌كند و به طور راه راه ترسيم مي‌گردد. اين طرح در بعضي از نقاط ايران به نام قلمداني مشهور است.

طرح‌ ماهي درهم:

اين طرح در رديف طرح‌هاي بومي و ايلي است. بافت آن مانند ساير طرح‌هاي هندسي ذهني است و از روي نقشه به وجود نيامده است. خوشبختانه زيبايي اين طرح، طراحان را بر آن داشته است كه آن را به صورت يك طرح منظم و مدون و با حفظ ويژگي‌هاي قديمي آن، پياده نمايند. اين طرح در بيرجند (يكي از شهرهاي استان خراسان) بافته مي‌شده و به تدريج به ساير مناطق فرش‌بافي ايران راه يافت. چنانكه امروز از شرق تا غرب و همچنين در نواحي مركزي ايران يعني از استان خراسان تا آذربايجان و همدان و اراك رواج پيدا كرده است.

طرح قابي:

اين طرح از قاب‌هاي چند ضلعي به وجود آمده است و از گروه‌هاي فرعي آن قابي اسليمي قابي قرآني كرمان يا ستوني را مي‌توان نام برد.

طرح گلفرنگ:

طرح گلفرنگ تركيبي است از طرح‌‌هاي اصيل ايراني با گل‌هاي طبيعي، مخصوصاً گل‌سرخ در اين نوع قالي از رنگ‌هاي تند و روشن مخصوصاً رنگ‌هاي سرخ استفاده مي‌شود. گروه‌هاي فرعي اين طرح را گل‌سرخ (لچك ترنج)، گلفرنگ بيجار، گلفرنگ مستوفي، گلفرنگ ترنجدار و گلفرنگ گل و بلبل تشكيل مي‌دهند.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه سوم مرداد 1391 توسط گلنار
تاريخچه

و

معرفي گليمادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 توسط گلنار

انواع الیاف فرش

نوع الیاف استفاده شده برای تولید یک فرش از طریق ظاهر ، دوام , زیر دست ، مقاومت در برتبر لکه گذاری رنگ و قیمت آن تعیین می شود .

امروزه در حدود 97 درصد کل فرش ها از مواد مصنوعی تولید می شوند که به سادگی قابل نگهداری می باشند و می توانند برای طیف وسیعی از مصارف قابل تطبیق باشند . بیشترین مواد متداول برای استفاده در الیاف فرش عبارتند از :
نایلون :
نایلون به دلیل با دوام بودن ، ایستایی آزاد ، مقاومت در برابر کپک زدن یک انتخاب عالی برای نواحی پر تردد می باشد ، همچنین به علت داشتن خاصیت ارتجاعی الیاف نایلون می تواند وزن اشخاص و مبلمان را براحتی تحمل کند . در حدود 90 درصد فرشهای خانگی از نایلون تولید شده اند .
الفین :
بعد از نایلون فرش الفینی یکی از متداولترین انواع فرش می باشد و الیاف الفینی یکی از ارزانترین الیاف که برای 80 درصد فرش های تجاری ار آن استفاده می شود .
تافین محکم و براحتی قابل پاک شدن و مقاوم در برابر رطوبت و کپک می باشد بنا به این دلایل عموما جهت استفاده برای مصارف خانگی و خارجی مانند چمن مصنوعی ورزشی می باشد.
پلی استر :
یک فرش خوش منظره که کمی گرانتر از نایلون و پشم می باشد . پلی استر عموما برای فرش هایی که دارای خاب حلقه ای نازک یا حلقه های بربری هستند ، استفاده می شود . فرش های تولید شده لوکس و در برابر رنگ پریدگی هستند شناخته شده است ف و براحتی تمیز می شود و در برابر لکه گذاری مفاوم است .
اکریلیک :
اکریلیک الیاف پشم مانندی است که اغلب در فرشهای مخملی و خاب یکنواخت استفاده می شود این نوع الیاف دارای ظاهر و زیر دست پشم مانند بوده و در عین حال دارای قیمت کمتری نسبت به پشم و مقاوم در برابر رطوبت و کپک می باشد . همچنین اکریلیک در مقابل لکه ها و جمع شدگی و رنگ پریدگی در برابر نور خورشید بسیار مقاوم عمل می کند . تنها نکته ضعف آن این است که در نواحی پرتردد پایداری آن کم می شود بنابراین برای همه مصارف خانگی مناسب نمی باشد.
پشم :
فرش های پشما را می توان خانواده سلطنتی فرش ها دانست ، پشم عملکرد بالایی را هنگامیکه ظاهر مد نظر باشد ارائه می دهد .(الیاف نرم با ظاهری لوکس که الیاف بلندی خود را به خوبی حفظ می کنند . )
پشم با آب آمیخته نمی شود و قابلیت رنگرزی در طیف وسیعی از رنگها را دارا می باشد و در رنگهای طبیعی از سفید تا سیاه خریدو فروش می شود . به طور معمول به نظر می رسد در فرش های با خاب بریده شده و نقش برجسته پشم براحتی تمیز می شود و دوام طولانی دارد .
عمده ترین نکته منفی آن قیمت بالای آن است . به علت اینکه پشم در مقابل رطوبت نسبت به مواد مصنوعی از مقاومت کمتری برخوردار است به مراقبت بیشتری نیاز دارد .
PET
فرش PET از پلی اتیلن تر فتالات ، پلاستیک های باز یافته و بسته بندی کالاها ساخته می شود . فرشPET بادوام ، مقاوم در برابر اب و غبر متحرک بوده ، اگرچه ممکن است که راحتی کمتری نسبت به فرش های دیگر داشته باشد .

ترجمه مهندس ابراهیم وحدانی
منبع : ماهنامه علمی ، پژوهشی ، صنعتی نساجی امروز
سال دهم ، شماره هفتاد ونهم ، آذر ماه 1387


نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 توسط گلنار
پازریک از فرشهای موزه ای

فرش پازیریک

قدیمی ترین فرش موجود جهان که تا کنون بد ست آمده جل اسبی است که به سال1327یا 1328 شمسی در نقطه ای بنام «پازیریک» در 80 کیلومتری مرز مغولستان خارجی و200 کیلومتری جنوب شرقی «بی ایسک» در مقبره ای متعلق به شاهان سکایی میان یخ ها به وسیله پرفسور « رودنکو » کارشناس روسی کشف شده است پازیریک منطقه ای است در کوههای « آلتایی »

و در « اوست اولاکان » سیبری جنوبی.

این فرش که نسبت به طول زمان بافت آن تا امروز بسیار خوب مانده در حال حاضر در موزه « آرمیناژ » لنین گراد اتحاد جماهیر شوروی سابق در محفظه ای خالی از هوا نگهداری می گردد

به سال 1950 در شوروی پیرامون کشفیات پرفسور « رودنکو » کتابی انتشار یافته که در آن شرح مشخصات این قالیچه آمده است.

پرفسور رودنکو معتقد است که این فرش کار مردم « مادیارت » خراسان بزرگ است.

بهر حال کشف این فرش که حدود سه هزار سال پیش بافته شده نشان دهنده این حقیقت است که صنعت فرشبافی بیش از پنجاه قرن در ایران سابقه دارد.

مشخصات فرش « پازیریک » بطور خلاصه بشرح زیر است :

ابعاد : 6 فوت و 8 اینچ در 6 فوت معادل 210 × 183 سانتی متر.

طرح : نسبت به قدمت آن بسیار پیشرفته

نقش : قسمت بیرونی حاشیه نقش تکراری کوچکی از جانوری افسانه ای و بال دار و پس از آن یک ردیف سوار که یک در میان ایستاده سوار بر اسب اند جملگی در حال راه رفتن .

یک ردیف گوزن خالدار یک در میان با سواران و پیادگان مذکور بافته شده است و مردانی که در کنار اسبان راه می پیمایند با پوشش و اسلحه خود آشکارا نقش ستونهای تخت جمشید را بیاد می آورند.

جنس پرز : پشم

رنگ های بکاررفته : سرخ ، سبز ، آبی ، نارجی ونوعی سبز متمایل به آبی که بنام رنگ پازرینگ معروف است.

نوع گره : متقارن ( ترکی باف )

تعداد گره در هر 10 سانتی متر مربع : 3600 مربع

مورد استفاده : پوشش اسب بوده.

برگرفته شده از کتاب فرهنگ جامع فرش یادواره .

آخرین بروزرسانی ( سه شنبه ، 5 مهر 1390 ، 20:24 )
بخش ها


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 توسط گلنار
       طراحی فرش

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 توسط گلنار
           رنگها

             و

    رنگ آميزي اليافادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و سوم خرداد 1391 توسط گلنار
              

             

        رفوگری در ایرانادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ